Beperking duur partneralimentatie

Per 1 januari 2020 is de wettelijke duur van partneralimentatie aanzienlijk beperkt. Dat is vastgelegd in het nieuwe artikel 1:157 van het Burgerlijk Wetboek.

Deze wet geldt alleen voor nieuwe gevallen. Het verzoek tot echtscheiding moet zijn ingediend na 1 januari 2020. Is daarvóór een verzoek tot echtscheiding ingediend, dan geldt de oude wetgeving nog. Meestal is de duur van partneralimentatie dan 12 jaar. Tenzij er sprake was van een kort kinderloos huwelijk.

Waarom wordt de duur van partneralimentatie beperkt? Als argumenten worden onder meer genoemd: levenslange lotsverbondenheid door het aangaan van een huwelijk is niet meer van deze tijd. Een kortere alimentatieperiode is een prikkel om weer op eigen benen te gaan staan. Verder wordt als argument gebruikt dat een vrouw al lang niet meer stopt met werken bij het aangaan van een huwelijk. De zorg over kinderen wordt tegenwoordig veel meer over echtgenoten verdeeld.

De hoofdregel: Partneralimentatie moet worden betaald voor de helft van de duur van het huwelijk, met een maximum van 5 jaar. Dus na 6 jaar huwelijk: 3 jaar partneralimentatie. Na 10 of meer jaren huwelijk: maximaal 5 jaar partneralimentatie.

Uitzonderingen:

  • Als er kinderen zijn jonger dan 12 jaar, dan duurt de partneralimentatie in ieder geval tot het jongste kind 12 jaar is (en dat staat los van de zorgregeling). Dus bij een kind van 1 jaar, kan er 11 jaar partneralimentatie zijn.
  • Als de alimentatiegerechtigde minder dan 10 jaar van de AOW-leeftijd af is en een huwelijk heeft gehad van meer dan 15 jaar, dan eindigt de alimentatie niet eerder dan bij het bereiken van de AOW-leeftijd. Dus dan kan er 10 jaar partneralimentatie zijn. De AOW-leeftijd ligt nu op 67 jaar. Deze regeling geldt dus voor vrouwen van 57 jaar en ouder.
  • Overgangsregeling: Bij een alimentatiegerechtigde die geboren is voor 1 januari 1970 en een huwelijk heeft gehad van meer dan 15 jaar, geldt partneralimentatie voor de duur van 10 jaar. Dit zijn bijvoorbeeld in 2021 vrouwen van 51 jaar en ouder en in 2022 vrouwen van 52 jaar en ouder, enz. Maar zij hebben dus geen recht op alimentatie tot het bereiken van de AOW-leeftijd, dat geldt alleen voor vrouwen van 57 jaar en ouder. Deze overgangsregeling geldt tot 2027. Vanaf dan zijn vrouwen die voor 1 januari 1970 geboren zijn, immers 57 jaar en ouder en vallen zij onder de categorie hiervoor. Tenzij de AOW-leeftijd dan verder is verhoogd. 
  • Hardheidsclausule: de rechter kan op verzoek van de alimentatiegerechtigde de termijn verlengen, rekening houdend met ‘alle omstandigheden van het geval’. Dit is een minder strenge norm dan vroeger. Een verzoek moet worden ingediend binnen drie maanden na het eindigen van de alimentatieverplichting. Als voorbeelden zijn genoemd: een al tijdens het huwelijk arbeidsongeschikte of ernstige zieke partner die niet in het eigen levensonderhoud kan voorzien; vrouwen die wel recht hebben op AOW, maar niet delen in pensioen; alimentatiegerechtigden die de zorg dragen voor een gehandicapt of ernstig ziek kind; Een ouder die na de scheiding vrijwel alleen de zorg voor de kinderen doet, terwijl aantoonbaar aan de andere ouder is verzocht meer zorgtaken op zich te nemen.

Of een alimentatie verschuldigd is en hoe hoog die zou moeten zijn, hangt af van de behoefte (gerelateerd aan de welstand tijdens het huwelijk en/of de lasten na het huwelijk), de draagkracht van de man en de draagkracht van de vrouw. Plannen die er eerder waren om ook dit systeem op de helling te zetten, hebben de uiteindelijke wet niet gehaald.

In dit artikel wordt gesproken over de vrouw als alimentatiegerechtigde. Dat kan natuurlijk ook de man zijn, als hij minder inkomen en minder draagkracht heeft dan zij. En uiteraard kan er ook een huwelijk zijn van twee mannen of twee vrouwen. Verder gaat dit artikel alleen over partneralimentatie. Kinderalimentatie komt in de praktijk veel vaker voor en duurt tot het kind 18 jaar is, en bij studie meestal tot 21 jaar. Dat kan dus over een veel langere periode gaan, als de kinderen nog jong zijn op het moment dat ouders gaan scheiden.

Reageren gesloten.