Alimentatie

Zwaan Advocatuur biedt aan: een procedure tot wijziging of vaststelling van alimentatie voor € 1.995 inclusief BTW, exclusief griffierechten.

Voorwaarden: Daarnaast moet aan de rechtbank griffierecht worden betaald (€ 291) en soms zijn er uittrekselkosten (circa € 15 per uittreksel). Dit tarief geldt bij een verzoek tot het vaststellen of wijzigen van alimentatie of als u zich wilt verweren tegen een verzoek tot het vaststellen of wijzigen van alimentatie. Dit is inclusief een gesprek met de advocaat, een berekening van alimentatie, correspondentie met de wederpartij, het indienen van een processtuk en financiële stukken bij de rechtbank en het bijwonen van een zitting bij de rechtbank. Eventuele extra kosten, zoals extra zittingen of een hoger beroep worden aanvullend in rekening gebracht tegen het uurtarief van € 210 inclusief BTW, u wordt daarover in dat geval nader geïnformeerd.

Complexe zaken of zaken met een groot financieel belang zijn niet mogelijk tegen dit tarief, daarvoor geldt het uurtarief van € 210 inclusief BTW. Als een deel van het werk niet wordt verricht, bijvoorbeeld omdat u afziet van een wijzigingsverzoek nadat de alimentatieberekening is gemaakt of als in een vroegtijdig stadium een schikking wordt bereikt, dan wordt alleen het wel verrichtte deel van de werkzaamheden in rekening gebracht. Bij dit tarief dient u bij aanvang van de opdracht de helft van de kosten te voldoen en na afloop de andere helft. Een belangrijk voordeel van een vaste prijs is, dat u voorafgaand aan de procedure weet hoeveel de procedure u gaat kosten. U bent dus niet afhankelijk van de werkelijk bestede tijd, waar u vaak weinig invloed op heeft (omdat die tijdsbesteding mede afhankelijk is van de opstelling van de wederpartij). Neemt u contact op voor meer informatie. Dit aanbod is uiteraard bedoeld voor het geval u niet voor gefinancierde rechtsbijstand in aanmerking komt. Als u wel voor door de overheid gefinancierde rechtsbijstand in aanmerking komt, bent u alleen een eigen bijdrage en griffierechten verschuldigd.

Foto raamsticker

Kinderalimentatie

Er is veel discussie over de manier waarop kinderalimentatie moet worden berekend. Geprobeerd is per 1 april 2013 de manier waarop alimentatie wordt berekend te versimpelen. Zo wordt er nu niet meer met werkelijke woonlasten gerekend, maar met geschatte woonlasten. Per 1 januari 2015 zijn de kindregelingen aangepast. Daardoor is bijvoorbeeld het kindgebonden budget voor alleenstaande ouders fors toegenomen. Dat heeft geleid tot een hausse aan alimentatiewijzigingen.

In oktober 2015 heeft de Hoge Raad bepaald dat het kindgebonden budget niet in mindering moet worden gebracht op de behoefte van het kind, maar moet worden opgeteld bij de draagkracht van de ouder die dat budget ontvangt.

Het belangrijkste moment om kinderalimentatie vast te stellen blijft natuurlijk het moment van scheiden. Vaak is dat de alimentatie die jarenlang wordt betaald. Dus is het belangrijk om dan een correct bedrag vast te stellen. Ouders kunnen ook gezamenlijk vragen om een alimentatieadvies te geven, toegespitst op de eigen situatie. Een weloverwogen, zorgvuldige alimentatieberekening kan later dure rechtszaken en onbegrip tussen ouders voorkomen.

Partneralimentatie

Partneralimentatie is alleen verschuldigd na huwelijk en dus niet als u heeft samengewoond. Partneralimentatie is in beginsel gedurende twaalf jaar verschuldigd. De verplichting om partneralimentatie te betalen komt voort uit de wederzijdse onderhoudsverplichting die tijdens het huwelijk bestaat. Er is nu veel te doen over de duur van de partneralimentatieverplichting. De wet wordt waarschijnlijk gewijzigd, waarbij de duur en de hoogte van de alimentatie meer afhankelijk worden van de vraag of er daadwerkelijk sprake is van carrière-breuk bij de alimentatiegerechtigde. Denk dan bijvoorbeeld aan de vrouw die minder gaat werken om de zorg voor de kinderen op zich te nemen.

Nu is het nog zo dat iedere minstverdienende ex-echtgenoot in beginsel een behoefte heeft aan partneralimentatie die gebaseerd is op de welstand, zoals die tijdens het huwelijk gebruikelijk was. Dus ook als er geen sprake is van een carrière-breuk.

Partneralimentatie is bruto. Dat betekent dat degene die alimentatie betaalt dat meestal kan aftrekken van het inkomen voor de Inkomstenbelasting. Degene die partneralimentatie ontvangt, dient daarover inkomstenbelasting te betalen. Aangezien dit vaak gaat om belastingtarieven van 42% of 52%, lijkt de partneralimentatie dan bijna twee keer zo hoog als deze feitelijk netto is.

De hoogte van de partneralimentatie is in de praktijk vaak afhankelijk van het inkomen en de uitgaven van degene die alimentatie moet betalen. Er wordt bij de berekening van die draagkracht rekening gehouden met onder meer woonlasten. Ook wordt er een standaard ‘bijstandsnorm’, toegepast, dat is een vast bedrag voor uitgaven die de meeste mensen hebben, zoals boodschappen, energie, telefoon, etc.

Het betalen van partneralimentatie ligt vaak gevoelig, zeker als de ander de echtscheiding heeft aangevraagd. De rechtbank zal niet onderzoeken waardoor een huwelijk is geëindigd.

Het vaststellen van alimentatie is zeker lastig bij ondernemers. Ondernemers hebben vaak wisselende inkomsten. De rechtbank kijkt meestal naar het gemiddelde inkomen van de laatste drie jaar en naar verwachtingen van toekomstig inkomen, maar de berekening houdt vaak weinig rekening met het feit dat ondernemers opeens minder inkomen kunnen hebben, omdat bijvoorbeeld een klant wegvalt. Dan ontstaan er vaak direct betalingsproblemen en moet een procedure worden gevoerd om de alimentatie (tijdelijk) te verlagen.

Ook voor het vaststellen van alimentatie is mediation een goede mogelijkheid. Click hier voor meer informatie over mediation.